Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Pro Háčkování s.r.o., se sídlem Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, ČR , IČO 06397697 , DIČ CZ06397697, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. Oddíl C, vložka 281483 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@prohackovani.cz, telefonní číslo +420 6034848864, adresa provozovny Pro Háčkování s.r.o., Masarykova 125, 250 88 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.prohackovani.cz .

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.prohackovani.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“;
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Je potřeba vložit správný kód slevy. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 6 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. U některých produktů je uveden maximální počet ks. Produktu, který je možný objednat do jedné objednávky. Tato informace je uvedena v detailu a popisu produktu.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Go-Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do maximálně 2 pracovních dní.
   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   4. Hotově nebo kartou na prodejně při osobním odběru. Hotově nebo kartou na prodejně lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně – prodejně v Kostelci Nad Labem, T.G. Masaryka 1148. V případě platby hotově nebo kartou na prodejně při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču, když ho máte vytvořený.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude odesláno v rozmezí 1-3 pracovních dní a bude doručeno způsobem dle Vaší volby, detaily možnosti doručení jsou dostupné na https://www.prohackovani.cz/doprava-a-platby-2/, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na Naší provozovně-prodejně v Kostelci nad Labem, T. G. Masaryka 1148.
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, PPL, Česká pošta;
   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  • Zboží je možné doručit v rámci České republiky, Slovenska a dále B, BG, DK, EST, FIN, FR, CRO, IRL, IT, LT, LOT, LUX, HU, DE, NL, PL, PT, AT, ROM, SE, ESP, CH, GB.
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení, na aktuálních možnostech přepravní firmy a případných povětrnostních podmínkách a na způsobu platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata za skladování ve výši 25 Kč/ každý den. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu a balné, případně na nárok na náhradu škody a dalších případných nákladů vzniknutých během vyřizování objednávky, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 2 dnů od doručení e-mailu. Při domluveném opětovném doručení zásilky je cena za dopravu a balné upravena v objednávce, která je opětovně doručována.
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese provozovny-prodejny na adrese: T. G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem, 250 63. Pro reklamaci můžete využít náš reklamační proces, pomocí aplikace Retino, odkaz je na našich stránkách https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ . Pomocí čísla objednávky a Vašeho emailu v systému dohledáte objednávku a jednotlivé položky Vaší objednávky. Následně vyberete položky k reklamaci nebo vrácení zboží. Aplikace Vás provede celým procesem reklamace a vrácení zboží. Průběžně budete přes systém informováni emailem a stavu Vaší reklamace nebo vrácení zboží.
  • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • Dále máte právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. RECENZE OBCHODU
  • Hodnocení obchodu – e-shopu přímo na stránkách e-shopu nebo na serverech Google, Facebook, Sezam a Heureka jsou udělovány na základě žádosti o hodnocení obchodu nebo výrobku, a to po vyřízení objednávky. Recenze lze s objednávkou spojit jménem nebo číslem objednávky.
  • Za hodnocení na jiných stránkách, než je uvedeno v bodě 8.1. nenese prodávající odpovědnost a nemůže prokázat jejich pravost.
 2. odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít využít náš reklamační proces, pomocí aplikace Retino, odkaz je na našich stránkách https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ . Pomocí čísla objednávky a Vašeho emailu v systému dohledáte objednávku a jednotlivé položky Vaší objednávky. Následně vyberete položky a objednávku, kterou chcete vrátit. Aplikace Vás provede celým procesem vrácení zboží. Průběžně budete přes systém informováni emailem a stavu Vašeho vrácení zboží.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli. Zboží nezasílejte zpět k nám na dobírku.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu a případných etiket.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace a nebo docházelo k nepřevzetívyužít náš reklamační proces, pomocí aplikace Retino, odkaz je na našich stránkách https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ . Pomocí čísla objednávky a Vašeho emailu v systému dohledáte objednávku a jednotlivé položky Vaší objednávky. Následně vyberete položky k reklamaci nebo vrácení zboží. Aplikace Vás provede celým procesem reklamace a vrácení zboží. Průběžně budete přes systém informováni emailem a stavu Vaší reklamace nebo vrácení zboží předešlých Vašich objednávek. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 3. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@prohackovani.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 2.1.2023.

 

 

 


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:  Pro Háčkování s.r.o., Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresa pro doručení reklamace: adresa prodejny: Pro Háčkování s.r.o., T. G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63.  (možno doručit i osobně)

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 


Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:  Pro Háčkování s.r.o., Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresa pro doručení reklamace: adresa prodejny: Pro Háčkování s.r.o., T. G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63, ČR (je možno na tuto adresu doručit zboží i osobně)

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Pro Háčkování s.r.o. www.prohackovani.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

 

 

 SK

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“ Podmienky ”) spoločnosti Pro Háčkování s.r.o, so sídlom Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, ČR, IČO 06397697, DIČ CZ06397697, zapísané v obchodnom registri pod sp . zn. Oddiel C, vložka 281483 vedenom na Mestskom súde v Prahe , e-mail info@prohackovani.cz , telefónne číslo +420 6034848864 , adresa prevádzky Pro Háčkování s.r.o, Masarykova 125, 250 88 ( „ My v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („ Občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („ Zmluva “) uzavretej prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.prohackovani.cz .

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.prohackovani.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „ webové rozhranie E-shopu “).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  • Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
  • Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.
 2. Všeobecné ustanovenia a poučenie
  • Kúpa Tovar je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.
  • Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.
  • Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.
 3. UZATVORENIE ZMLUVY
  • Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
  • Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Do košíka“;
   2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkové ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;
   3. Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  • V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „ Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  • Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami.
  • Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.
  • V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.
  • V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.
  • V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
  • V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Je potrebné vložiť správny kód zľavy. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 4. Užívateľský účet
  • Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
  • Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.
  • Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  • Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
  • Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 6 mesiacov nevyužívate, či v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
  • Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo. U niektorých produktov je uvedený maximálny počet ks. Produktu, ktorý je možné objednať do jednej objednávky. Táto informácia je uvedená v detaile a popise produktu.
  • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  • Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 3 pracovných dní .
   2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Go-Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.gopay.com/sk/ . V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do maximálne 2 pracovných dní .
   3. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   4. Hotovo alebo kartou na predajni pri osobnom odbere. Hotovo alebo kartou na predajni je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke – predajni v Kostelci Nad Labem, TG Masaryka 1148. V prípade platby v hotovosti alebo kartou na predajni pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom úče, keď ho máte vytvorený.
  • Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
 6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI
  • Tovar Vám bude odoslaný v rozmedzí 1-3 pracovných dní a bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, detaily možnosti doručenia sú dostupné na https://www.prohackovani.cz/doprava-a-platby-2/ , pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností :
   1. Osobný odber na Našej prevádzke-predajni v Kostelci nad Labem, TG Masaryka 1148.
   2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa, PPL, Česká pošta;
   3. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásielkovňa;
  • Tovar je možné doručiť v rámci Českej republiky, Slovenska a ďalej B, BG, DK, EST, FIN, FR, CRO, IRL, IT, LT, LOT, LUX, HU, DE, NL, PL, PT, AT, ROM, SE, ESP, CH, GB.
  • Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia, od aktuálnych možností prepravnej firmy a prípadných poveternostných podmienok a od spôsobu platby. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
  • Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
  • V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží odplata za skladovanie vo výške 25 Kč/ každý deň. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu a balné, prípadne na nárok na náhradu škody a ďalších prípadných nákladov vzniknutých počas vybavovania objednávky, pokiaľ vznikla.
  • Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 2 dní od doručenia e-mailu. Pri dohodnutom opätovnom doručení zásielky je cena za dopravu a balné upravená v objednávke, ktorá je opätovne doručovaná.
  • Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
  • V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:
   1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
   2. omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  • Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:
   1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
   2. je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;
   3. je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;
   4. je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;
   5. množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;
   6. je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať; a
   7. zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.
  • Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 , o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  • V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl . identifikačných údajov, prípadne osobne na adrese prevádzky-predajne na adrese: TG Masaryka 1148, Kostelec nad Labem, 250 63 . Pre reklamáciu môžete využiť náš reklamačný proces, pomocou aplikácie Retino, odkaz je na našich stránkach https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-tobozi/ . Pomocou čísla objednávky a Vášho emailu v systéme dohľadáte objednávku a jednotlivé položky Vašej objednávky. Následne vyberiete položky na reklamáciu alebo vrátenie tovaru. Aplikácia Vás prevedie celým procesom reklamácie a vrátenia tovaru. Priebežne budete cez systém informovaní emailom a stavom Vašej reklamácie alebo vrátením tovaru.
  • Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:
   1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
   2. na odstránenie vady opravou Tovaru,

ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

 • Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.
 • Ďalej máte právo na:
  1. primeranú zľavu z Ceny; alebo
  2. odstúpenie od Zmluvy,

ak:

 1. odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;
 2. sa vada prejaví opakovane,
 3. je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo
 4. je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.
 • Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.
 • V prípade, že ste si vadu na Tovar spôsobili sami, práva z vadného plnenia Vám nepatria.
 • Chybou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom Tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.
 • Pri uplatnení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
  1. dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;
  2. čo je obsahom reklamácie;
  3. aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;
  4. Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
 • Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 • O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
 • V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 • V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 1. RECENZIA OBCHODU
  • Hodnotenie obchodu - e-shopu priamo na stránkach e-shopu alebo na serveroch Google, Facebook, Sezam a Heureka sú udeľované na základe žiadosti o hodnotenie obchodu alebo výrobku, a to po vybavení objednávky. Recenzie je možné s objednávkou spojiť menom alebo číslom objednávky.
  • Za hodnotenie na iných stránkach, než je uvedené v bode 8.1. nenesie predávajúci zodpovednosť a nemôže preukázať ich pravosť.
 2. odstúpenie od zmluvy
  • K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
  • V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.
  • Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Pre odstúpenie môžete využiť využiť náš reklamačný proces, pomocou aplikácie Retino, odkaz je na našich stránkach https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-tobozi/ . Pomocou čísla objednávky a Vášho emailu v systéme dohľadáte objednávku a jednotlivé položky Vašej objednávky. Následne vyberiete položky a objednávku, ktorú chcete vrátiť. Aplikácia Vás prevedie celým procesom vrátenia tovaru. Priebežne budete cez systém informovaní emailom a stavom Vášho vrátenia tovaru.
  • Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.
  • Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali. Tovar nezasielajte späť k nám na dobierku.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu a prípadných etikiet.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
  • My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 9 . Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie alebo dochádzalo k neprevzatiu použiť náš reklamačný proces, pomocou aplikácie Retino, odkaz je na našich stránkach https://www.prohackovani.cz/reklamace-a- vrátenie-tovar/ . Pomocou čísla objednávky a Vášho emailu v systéme dohľadáte objednávku a jednotlivé položky Vašej objednávky. Následne vyberiete položky na reklamáciu alebo vrátenie tovaru. Aplikácia Vás prevedie celým procesom reklamácie a vrátenia tovaru. Priebežne budete cez systém informovaní emailom a stavom Vašej reklamácie alebo vrátením tovaru predošlých Vašich objednávok. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
 3. Riešenie sporov so spotrebiteľmi
  • Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@prohackovani.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
  • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom , z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
  • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Záverečné ustanovenia
  • Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktoré budú uzatvorené po účinnosti tejto zmeny alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 2 mesiace .
  • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  • Prílohou Podmienok je vzorový formulár na reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
  • Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
  • Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 2.1.2023 .


 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát: Pro Háčkovaní s.r.o, Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresa pre doručenie reklamácie: adresa predajne: Pro Háčkovaní.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63. ( možno doručiť aj osobne)

Uplatnenie reklamácie

Dátum uzavretia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný:

 

Popis vád Tovar:

 

Navrhovaný spôsob pre vybavenie reklamácie:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s uvedením mojich kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

 

Dátum:

Podpis:
Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

Adresát: Pro Háčkovaní sro, Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresa pre doručenie reklamácie: adresa predajne: Pro Háčkovaní s.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63, ČR (je možné na túto adresu doručiť tovar aj osobne)

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzavretia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

 

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti Pro Háčkování s.r.o. www.prohackovani.cz („ Spoločnosť “) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, mimo prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky .

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Dátum:

Podpis:

 

English

 

 

GENERAL BUSINESS TERMS and CONDITIONS for e-shops

These general terms and conditions (“ Terms ”) of the company Pro Háčkování s.r.o., with registered office at Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, Czech Republic, IČO 06397697, DIČ CZ06397697, registered in the commercial register under sp . stamp, Section C, insert 281483 held at the Municipal Court in Prague , e-mail info@prohackovani.cz , telephone number +420 6034848864, address of the Pro Háčkování s.r.o., Masarykova 125, 250 88 (" We " or " Seller ") in accordance with the provisions of § 1751 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (" Civil Code "), the mutual rights and obligations of You, as buyers, and Us, as sellers, arising in connection with or on the basis of the purchase contract (" Contract ") concluded through the E-shop on the website www.prohackovani.cz .

All information on the processing of your personal data is contained in the Personal Data Processing Policy, which can be found here https://www.prohackovani.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 

The provisions of these Conditions are an integral part of the Agreement. The Agreement and Terms and Conditions are drawn up in the Czech language. We can unilaterally change or supplement the wording of the Terms and Conditions. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Conditions.

As you probably know, we primarily communicate remotely. Therefore, even for our Agreement, means of remote communication are used, which allow us to reach an agreement without the simultaneous physical presence of Us and You, and the Agreement is thus concluded remotely in the E-shop environment, through the website interface ( " Web interface of the E-shop ").

If any part of the Terms and Conditions contradicts what we agreed upon together as part of the process of your purchase on Our E-shop, this specific agreement will take precedence over the Terms.

 1. SOME DEFINITIONS
  • Price is the financial amount you will pay for the Goods;
  • The shipping price is the financial amount that you will pay for the delivery of the Goods, including the price for its packaging;
  • The total price is the sum of the Price and the Shipping Price;
  • VAT is value added tax according to applicable legal regulations;
  • An invoice is a tax document issued in accordance with the Value Added Tax Act on the Total Price;
  • The order is your binding proposal to enter into a Contract for the purchase of Goods with Us;
  • A user account is an account established on the basis of the data provided by you, which enables the storage of entered data and the storage of the history of ordered Goods and concluded Contracts;
  • You are a person shopping at Our E-shop, referred to by law as a buyer;
  • Goods are everything you can buy in the E-shop.
 2. General provisions and instructions
  • The purchase of Goods is possible only through the web interface of the E-shop.
  • When purchasing Goods, it is your duty to provide us with all information correctly and truthfully. We will therefore consider the information you have provided Us in the Order to be correct and true.
  • On our E-shop, we also provide access to the evaluation of the Goods by other consumers. We ensure and check the authenticity of such reviews by linking the reviews to specific orders, so in the internal system we also see the linked order ID for each review, and thus we are able to verify and prove that the review comes from a real consumer.
 3. A CONCLUSION OF THE CONTRACT
  • It is possible to conclude a contract with Us only in the Czech language.
  • The contract is concluded remotely via the E-shop, while the costs of using remote communication means are covered by you. However, these costs do not differ in any way from the basic rate that you pay for the use of these resources (that is, especially for Internet access), so you do not have to expect any additional costs charged by Us beyond the Total Price. By sending the Order, you agree that we use the means of remote communication.
  • In order for us to conclude the Agreement, you need to create an Order on the E-shop. This proposal must include the following information:
   1. Information about the purchased Goods (in the E-shop, you mark the Goods you are interested in purchasing with the "Add to basket" button;
   2. Information on the Price, Shipping Price, method of payment of the Total Price and required method of delivery of the Goods; this information will be entered as part of the creation of the Order within the user environment of the E-shop, while information on the Price, Shipping Price and Total Price will be entered automatically on the basis of the Goods selected by you, the method of delivery and payment;
   3. Your identification and contact information used to enable us to deliver the Goods, in particular name, surname, delivery address, telephone number and email address.
  • During the creation of the Order, he can change and check the data until its completion. After checking by pressing the " Order with payment obligation" button, you complete the order. However, before pressing the button, you must confirm your familiarity with and agreement with these Terms and Conditions, otherwise it will not be possible to complete the Order. The check box is used for confirmation and consent . After pressing the "Order with obligation to pay" button, all the filled-in information will be sent directly to Us.
  • We will confirm your Order as soon as possible after it has been delivered to Us with a message sent to your e-mail address entered in the Order. The confirmation will include a summary of the Order and these Terms in the form of an e-mail message attachment. The terms and conditions in the version effective on the date of the Order, i.e. in the version attached as an attachment to the confirmation e-mail message, form an integral part of the Agreement. By confirming the Order, the Contract between Us and You is concluded.
  • There may also be cases when we will not be able to confirm your Order. These are especially situations where the Goods are not available or cases where you order a larger number of Goods than is allowed on our part. However, we will always provide you with information on the maximum number of Goods in advance within the E-shop, so it should not be surprising to you. In the event that there is any reason why we cannot confirm the Order, we will contact you and send you an offer to conclude the Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the contract is concluded when you confirm Our offer.
  • In the event that an obviously incorrect Price is stated in the E-shop or in the Order, we are not obliged to deliver the Goods to you at this Price, even if you have received confirmation of the Order and therefore concluded the Contract. In such a situation, we will contact you immediately and send you an offer to conclude a new Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the new Contract is concluded at the moment when you confirm Our offer. An obvious error in the Price is considered to be, for example, a situation where the Price does not correspond to the usual price at other sellers or a figure is missing or missing.
  • In the event that the Contract is concluded, you are obligated to pay the Total Price.
  • If you have set up a User Account, you can place an Order through it. Even in such a case, however, you are obliged to check the correctness, truthfulness and completeness of the pre-filled data. However, the method of creating an Order is the same as in the case of a buyer without a User Account, but the advantage is that you do not need to repeatedly fill in your identification data.
  • In some cases, we allow you to use a discount for the purchase of Goods. In order to provide a discount, you need to fill in the information about this discount in the pre-determined field as part of the draft Order. The correct discount code must be entered. If you do so, the Goods will be provided to you at a discount.
 4. User account
  • Based on your registration in the E-shop, you can access your User account.
  • When registering a User Account, it is your duty to enter all data correctly and truthfully and to update them in the event of a change.
  • Access to the User account is secured by a username and password. It is your duty to maintain confidentiality regarding these access codes and not to provide this data to anyone. In the event that they are misused, we bear no responsibility.
  • The user account is personal, and you are therefore not authorized to allow third parties to use it.
  • your User Account, especially if it is more than 6 months old you do not use, or in the event that you violate your obligations under the Agreement.
  • The user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment.
 5. PRICING AND PAYMENT TERMS, RESERVATION OF TITLE
  • The price is always stated within the E-shop, in the draft Order and, of course, in the Contract. In the event of a discrepancy between the Price specified for the Goods in the E-shop and the Price specified in the draft Order, the Price specified in the draft Order shall apply, which will always be identical to the price in the Contract. As part of the draft Order, the Price for shipping, or the conditions under which shipping is free, is also indicated. For some products, the maximum number of pcs. A product that can be ordered in one order. This information is provided in the detail and description of the product.
  • The total price is stated including VAT, including all fees established by law.
  • We will require you to pay the Total Price after concluding the Contract and before handing over the Goods. You can pay the Total Price in the following ways:
   1. Bank transfer. We will send you payment information as part of the Order confirmation. In the case of payment by bank transfer, the total price is payable within 3 working days .
   2. By card online. In such a case, payment is made via the Go-Pay payment gateway, while the payment is governed by the terms of this payment gateway, which are available at: https://www.gopay.com/cs/ . In the case of payment by card online, the total price is payable within a maximum of 2 working days .
   3. Cash on delivery. In such a case, payment will be made upon delivery of the Goods as opposed to delivery of the Goods. In the case of payment by cash on delivery, the Total price is payable upon receipt of the Goods.
   4. Cash or card at the store for personal collection. You can pay for the Goods in cash or by card at the store in the case of collection at our premises - shop in Kostelec Nad Labem, TG Masaryka 1148. In the case of payment in cash or by card at the store during personal collection, the Total price is payable upon collection of the Goods.
  • The invoice will be issued in electronic form after payment of the Total Price and will be sent to your e-mail address. The invoice will also be available in the User Account when you have created it.
  • Ownership of the Goods is transferred to you only after you pay the Total Price and take delivery of the Goods. In the case of payment by bank transfer, the Total price is paid by crediting to Our account, in other cases it is paid at the time of payment.
 6. DELIVERY OF GOODS, PASSING OF RISK OF DAMAGE TO THINGS
  • goods will be sent to you within 1-3 working days and will be delivered by the method of your choice, details of delivery options are available at https://www.prohackovani.cz/doprava-a-platby-2/ , and you can choose from the following options :
   1. Personal collection at our store in Kostelec nad Labem, T.G. Masaryka 1148.
   2. Personal collection at Zásilkovna, PPL, Česká pošta outlets;
   3. Delivery via transport companies Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  • Goods can be delivered within the Czech Republic, Slovakia and further B, BG, DK, EST, FIN, FR, CRO, IRL, IT, LT, LOT, LUX, HU, DE, NL, PL, PT, AT, ROM, SE, ESP, CH, GB.
  • The delivery time of the Goods always depends on its availability and the chosen method of delivery, on the current options of the transport company and any weather conditions and on the method of payment. The time stated in these Terms is indicative only and may differ from the actual delivery time. In the case of personal collection at the establishment, we will always inform you about the possibility of picking up the Goods via e-mail.
  • After taking over the Goods from the carrier, it is your duty to check the integrity of the packaging of the Goods and, in the event of any defects, to notify the carrier and Us immediately of this fact. In the event that there is a defect in the packaging that indicates unauthorized handling and entry into the shipment, it is not your duty to accept the Goods from the carrier.
  • In the event that you breach your obligation to take over the Goods, with the exception of cases according to Article 4 of the Terms and Conditions, this does not result in a breach of Our obligation to deliver the Goods to you. At the same time, the fact that you do not accept the Goods is not a withdrawal from the Contract between Us and You. However, in such a case, we have the right to withdraw from the Contract due to your substantial breach of the Contract, or to store the Goods, for which we are entitled to a storage fee of CZK 25/day. If we decide to withdraw from the Agreement, the withdrawal is effective on the day we deliver this withdrawal to you. Withdrawal from the Contract does not affect the right to reimbursement of the Price for transport and packaging, or the right to compensation for damage and other possible costs incurred during the processing of the order, if incurred.
  • If, for reasons arising on your part, the Goods are delivered repeatedly or in a different way than was agreed upon in the Contract, it is your duty to compensate Us for the costs associated with this repeated delivery. We will send you the payment details for paying these costs to your e-mail address specified in the Contract and they are due 2 days after the e-mail is delivered. In the case of agreed redelivering of the shipment, the price for shipping and packaging is adjusted in the order that is being redelivered.
  • Dangerous damage to the Goods passes to you at the moment you take them over. In the event that you do not take over the Goods, with the exception of the cases according to Article 4 of the Terms and Conditions, the risk of damage to the Goods passes to you at the moment when you had the opportunity to take them over, but for reasons on your part you did not take them over. The transfer of the risk of damage to the Goods means that from this moment you bear all the consequences associated with the loss, destruction, damage or any deterioration of the Goods.
  • In the event that the Goods were not listed as in stock in the E-shop and an approximate time of availability was indicated, we will always inform you in the event of:
   1. extraordinary interruption of the production of the Goods, whereby we will always inform you of the new expected time of availability or information that it will not be possible to deliver the Goods;
   2. delay in the delivery of Goods from Our supplier, while we will always inform you of the new expected delivery time.
 1. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE
  • We guarantee that at the time of the transfer of the risk of damage to the Goods according to Article 7 of the Terms and Conditions, the Goods are free of defects, especially if the Goods:
   1. corresponds to the agreed description, type and quantity, as well as quality, functionality, compatibility, interoperability and other agreed characteristics;
   2. is suitable for the purpose for which you require it and to which we agree;
   3. is supplied with the agreed accessories and instructions for use, including assembly or installation instructions;
   4. is suitable for the purpose for which Goods of this kind are usually used;
   5. quantity, quality and other properties, including durability, functionality, compatibility and safety, correspond to the usual properties of Goods of the same type that you can reasonably expect, also with regard to public statements made by us or another person in the same contractual chain, in particular by advertising or labeling;
   6. is supplied with accessories, including packaging, assembly instructions and other instructions for use that you can reasonably expect; and
   7. corresponds to the quality or execution of the sample or template that was provided to you before the conclusion of the contract.
  • Rights and obligations regarding rights from defective performance are governed by relevant generally binding legal regulations (in particular the provisions of § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174b of the Civil Code and Act No. 634/1992 , on consumer protection, as amended).
  • In the event that the Goods have a defect, i.e. especially if any of the conditions according to Article 1 are not met , you can notify Us of such a defect and exercise your rights from defective performance (i.e. complain about the Goods) by sending an e-mail or letter to Our addresses listed in Our identification data, or in person at the address of the establishment-store at: TG Masaryka 1148, Kostelec nad Labem, 250 63 . For complaints, you can use our complaints process, using the Retino application, the link is on our website https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/. Using the order number and your email, you can find the order and the individual items of your order in the system. You then select the items to claim or return. The application guides you through the entire process of complaints and returns. You will be continuously informed via the system by e-mail about the status of your complaint or return of goods.
  • If the Goods are defective, you have the following rights:
   1. to remove the defect by delivering a new Product without a defect, or by delivering a missing part of the Product; or
   2. to remove the defect by repairing the Goods,

unless the chosen method of removing the defect is impossible or disproportionately expensive compared to the second method, which is assessed in particular with regard to the importance of the defect, the value that the Goods would have without the defect, and whether the defect can be removed by the second method without significant difficulties for your.

 • We are entitled to refuse to remove the defect if it is impossible or disproportionately expensive, especially with regard to the importance of the defect and the value that the Goods would have without the defect.
 • You also have the right to:
  1. a reasonable discount from the Price; or
  2. withdrawal from the Agreement,

if:

 1. we refuse to remove the defect or do not remove it in accordance with legal regulations;
 2. the defect manifests itself repeatedly,
 3. the defect is a material breach of the Contract; or
 4. it is apparent from our statement or from the circumstances that the defect will not be rectified within a reasonable time or without considerable difficulty to you.
 • The right to withdraw from the Contract does not apply if the defect in the Goods is insignificant.
 • In the event that you have caused the defect in the Goods yourself, you do not have rights from defective performance.
 • A defect in the Goods is not wear and tear of the Goods caused by its usual use or, in the case of used Goods, wear corresponding to the extent of its previous use.
 • When making a complaint, we will issue you a written confirmation, which will state:
  1. the date you made the claim;
  2. what is the content of the complaint;
  3. what method of handling the claim you require;
  4. Your contact details for the purpose of providing information about handling the complaint.
 • If we do not agree on a longer period, within 30 days of receiving the complaint, we will remove the defects and provide you with information about handling the complaint at the specified contact details. If this period expires in vain, you can withdraw from the Contract or demand a reasonable discount.
 • We will inform you about the handling of the complaint by e-mail and we will issue you a confirmation of the date and method of handling the complaint. If the complaint is justified, you are entitled to compensation for the costs incurred. You are required to prove these costs, e.g. with receipts or receipts for the price of transport. In the event that the defect has been rectified by the delivery of new Goods, it is your duty to return the original Goods to Us, but the costs of this return shall be covered by Us.
 • If you are an entrepreneur, it is your duty to report and complain about the defect without undue delay after you have been able to discover it, but no later than three days after receiving the Goods.
 • If you are a consumer, you have the right to assert rights from defective performance in the case of a defect that occurs in the Consumer Goods within a period of 24 months from the receipt of the Goods.
 1. SHOP REVIEW
  • Ratings of the store - e-shop directly on the e-shop pages or on the Google, Facebook, Sezam and Heureka servers are given based on a request for a store or product rating, after the order has been processed. Reviews can be linked to an order by name or order number.
  • For evaluation on sites other than those specified in point 8.1. the seller is not responsible and cannot prove their authenticity.
 2. withdrawal from the contract
  • Withdrawal from the Agreement, i.e. the termination of the contractual relationship between Us and You from its inception, may occur for the reasons and methods specified in this article, or in other provisions of the Terms and Conditions, in which the possibility of withdrawal is explicitly stated.
  • If you are a consumer, i.e. a person purchasing Goods outside the scope of your business activity, you have the right to withdraw from the Contract without giving a reason within 14 days from the date of conclusion of the Contract, or if it is a purchase of goods, then within fourteen days of its receipt. In the event that we have concluded a Contract, the subject of which is several pieces of Goods or the delivery of several parts of the Goods, this period begins to run only on the day of delivery of the last piece or part of the Goods, and in the event that we have concluded a Contract on the basis of which we will deliver the Goods to you regularly and repeatedly, begins to run on the date of delivery of the first delivery.
  • You may withdraw from the Agreement by any demonstrable means (in particular by sending an e-mail or a letter to Our addresses listed in Our identification data). To withdraw , you can use our complaints process, using the Retino application, the link is on our website https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/. Using the order number and your email, you can find the order and the individual items of your order in the system. You then select the items and order you want to return. The application guides you through the entire process of returning goods. You will be continuously informed by email about the status of your return via the system.
  • Even as a consumer, however, you cannot withdraw from the Contract in cases where the subject of the Contract is the fulfillment specified in Section 1837 of the Civil Code.
  • withdrawal period according to Article 2 of the Terms and Conditions is considered to have been observed if you send Us a notification that you are withdrawing from the Agreement during this period.
  • In case of withdrawal from the Contract according to Article 2 of the Terms and Conditions, you are obliged to send the Goods to Us within 14 days of withdrawal and bear the costs associated with returning the goods to Us. On the other hand, you are entitled to a refund of the shipping price, but only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery of the Goods offered by us for the delivery of the Goods. In the event of withdrawal on the grounds that We violate the concluded Agreement, we also pay the costs associated with returning the goods to Us, but again only up to the amount of the shipping price corresponding to the cheapest method of delivery of the Goods offered by us at the time of delivery of the Goods. Do not send the goods back to us for cash on delivery.
  • In the event of withdrawal from the Contract, the Price will be returned to you within 14 days from the effective date of withdrawal to the account from which it was credited, or to the account selected for withdrawal from the Contract. However, the amount will not be refunded until We receive the Goods or You prove to Us that they have been sent back to Us. Please return the goods to us clean, if possible including the original packaging and any labels.
  • In the event of withdrawal from the Contract according to Article 2 of the Terms, however, you are responsible to us for the reduction in the value of the Goods, which occurred as a result of handling these goods in a manner other than what is necessary for you to familiarize yourself with the nature, properties and functionality of the Goods, i.e. the way in which you would get to know the Goods in a brick-and-mortar store. In the event that we have not yet returned the Prize to you, we are entitled to offset the cost claim against your claim for the return of the Prize.
  • We are entitled to withdraw from the Contract at any time before we deliver the Goods to you, if there are objective reasons why it is not possible to deliver the Goods (in particular, reasons on the part of third parties or reasons based on the nature of the Goods), even before the expiry of the period specified in Art. 9 . Condition. We can also withdraw from the Agreement if it is obvious that you have intentionally provided incorrect information in the Order or there has been a non - acceptance . returned goods/ . Using the order number and your email, you can find the order and the individual items of your order in the system. You then select the items to claim or return. The application guides you through the entire process of complaints and returns. You will be continuously informed via the system by email about the status of your complaint or the return of goods from your previous orders. In the event that you purchase goods as part of your business activity, i.e. as an entrepreneur, we are entitled to withdraw from the Contract at any time, even without giving a reason.
 3. Resolution of disputes with consumers
  • In relation to the buyer, we are not bound by any codes of conduct within the meaning of § 1826 paragraph 1 letter e) Civil Code.
  • We handle consumer complaints via the electronic address info@prohackovani.cz . We will send information about handling the complaint to the buyer's email address.
  • The out-of-court settlement of consumer disputes arising from the Agreement is the responsibility of the Czech Trade Inspection, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID number: 000 20 869, internet address: http://www.coi.cz . The online dispute resolution platform located at the Internet address http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer, who is a consumer, from a purchase contract concluded by electronic means.
  • European Consumer Center Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point according to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 of May 2013, on the resolution of consumer disputes online and on the amendment of Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on the resolution of online consumer disputes).
 4. Final Provisions
  • If Our and Your legal relationship contains an international element (ie, for example, we will send goods outside the territory of the Czech Republic), the relationship will always be governed by the law of the Czech Republic. However, if you are a consumer, this agreement does not affect your rights arising from legal regulations.
  • We will deliver all written correspondence with you by electronic mail. Our email address is listed under Our Identification Data. We will deliver correspondence to your e-mail address specified in the Agreement, in the User Account or through which you contacted us.
  • The contract can only be changed based on our written agreement. However, we are entitled to change and supplement these Terms and Conditions, but this change will not affect already concluded Contracts, but only Contracts that will be concluded after the effective date of this change or on the basis of the Contract we are to supply you with Goods regularly and repeatedly. We will send you information about the change to your e-mail address at least 14 days before the change takes effect. If we do not receive from you within 14 days of sending the information about the change the termination of the concluded Contract for regular and repeated deliveries of Goods, the new conditions become part of our Contract and will be applied to the next delivery of Goods following the effective date of the change. The notice period if you give notice is 2 months .
  • In the event of force majeure or events that cannot be foreseen (natural disaster, pandemic, operational breakdowns, subcontractor outages, etc.), we are not responsible for damage caused as a result of or in connection with cases of force majeure and if the state of force majeure lasts for a period longer than 10 days, We and You have the right to withdraw from the Contract.
  • The Annex to the Terms and Conditions contains a sample form for a complaint and a sample form for withdrawing from the Contract.
  • The contract, including the Terms and Conditions, is archived in electronic form with Us, but is not accessible to you. However, you will always receive these Terms and the confirmation of the Order with a summary of the Order by e-mail, and you will therefore always have access to the Agreement even without Our cooperation. We recommend always saving the Order confirmation and Terms.
  • These Terms and Conditions come into effect on 2.01.2023 .


 

Appendix No. 1 - Complaint form

Addressee: Pro Háčkování s.r.o, Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Address for complaint delivery: store address: Pro Háčkování s.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63. ( can also be delivered in person)

Making a complaint

Date of conclusion of the Agreement:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Goods being complained about:

 

Description of product defects:

 

Suggested way to handle the complaint:

 

At the same time, I request the issuance of a confirmation of the application of the complaint stating when I exercised this right, what the content of the complaint is, what method of handling the complaint I require, together with my contact details for the purpose of providing information about the handling of the complaint.

 

Date:

Signature:
Annex No. 2 - Contract withdrawal form

Addressee: Pro Háčkování s.r.o., Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Address for complaint delivery: store address: Pro Háčkování s.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63, Czech Republic (it is also possible to deliver goods to this address in person)

I hereby declare that I withdraw from the Agreement:

Date of conclusion of the Agreement:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Specifications of the Goods covered by the Contract:

 

The way to return the funds received, or to indicate the bank account number:

 

 

If the buyer is a consumer, he has the right if he ordered the goods through the e-shop of Pro Háčkování s.r.o. www.prohackovani.cz (the “ Company ”) or another means of remote communication, except for the cases specified in § 1837 of the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, withdraw from an already concluded purchase contract within 14 days from the date of conclusion of the contract, or if it is a purchase of goods, then within fourteen days of its receipt. In the case of a contract, the subject of which is several pieces of goods or the delivery of several parts of goods, this period begins to run only on the day of delivery of the last piece or part of goods, and in the case of a contract based on which the goods are to be delivered regularly and repeatedly, from the date of delivery of the first delivery .

The buyer shall notify the Company of this withdrawal in writing to the address of the Company's premises or electronically to the e-mail indicated on the sample form.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, he shall send or hand over the goods he received from the Company to the Company without undue delay, no later than 14 days after withdrawing from the purchase contract.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, the Company will return to him without undue delay, no later than 14 days from the withdrawal from the purchase contract, all funds (the purchase price of the delivered goods), including the delivery costs, which he received from him on the basis of the purchase contracts, in the same way. If the buyer has chosen a different method of delivery of the goods than the cheapest method offered by the Company, the Company will reimburse the buyer for the cost of delivery of the goods only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery of the goods offered. The Company is not obliged to return the received funds to the buyer until the goods are received back or before the buyer proves that he sent the goods to the Company.

Date:

Signature:

 

Deutsch

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für E-Shops

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („ AGB “) der Gesellschaft Pro Háčkování s.r.o., mit Sitz in Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, Tschechische Republik, IČO 06397697, DIČ CZ06397697, eingetragen im Handelsregister unter sp . Stempel, Abschnitt C, Beilage 281483, aufbewahrt beim Stadtgericht in Prag , E-Mail info@prohackovani.cz , Telefonnummer +420 6034848864, Adresse der Pro Háčkování s.r.o., Masarykova 125, 250 88 („ Wir “ oder „ Verkäufer “) ) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von § 1751 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der geänderten Fassung (" Bürgerliches Gesetzbuch "), die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Ihnen als Käufern und uns als Verkäufern, die sich im Zusammenhang mit oder aufgrund des Kaufvertrags („ Vertrag “) ergeben, der über den E-Shop auf der Website www.prohackovani.cz abgeschlossen wurde .

Alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind in der Richtlinie zur Verarbeitung personenbezogener Daten enthalten, die Sie hier finden können https://www.prohackovani.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 

Die Bestimmungen dieser Bedingungen sind integraler Bestandteil des Vertrages. Der Vertrag und die Geschäftsbedingungen sind in tschechischer Sprache abgefasst. Wir können den Wortlaut der AGB einseitig ändern oder ergänzen. Diese Bestimmung berührt nicht die Rechte und Pflichten, die während der Gültigkeitsdauer der vorherigen Version der Bedingungen entstehen.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, kommunizieren wir hauptsächlich aus der Ferne. Daher werden auch für unsere Vereinbarung Fernkommunikationsmittel verwendet, die es uns ermöglichen, eine Vereinbarung ohne gleichzeitige physische Anwesenheit von uns und Ihnen zu treffen, und die Vereinbarung wird somit aus der Ferne in der E-Shop-Umgebung über die Website-Schnittstelle abgeschlossen ( " Webschnittstelle des E-Shops ").

Wenn ein Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem widerspricht, was wir im Rahmen Ihres Kaufvorgangs in unserem E-Shop gemeinsam vereinbart haben, hat diese spezifische Vereinbarung Vorrang vor den Bedingungen.

 1. EINIGE DEFINITIONEN
  • Der Preis ist der finanzielle Betrag, den Sie für die Waren bezahlen;
  • Der Versandpreis ist der finanzielle Betrag, den Sie für die Lieferung der Waren bezahlen, einschließlich des Preises für die Verpackung;
  • Der Gesamtpreis ist die Summe aus Preis und Versandpreis;
  • Die Umsatzsteuer ist die Umsatzsteuer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen;
  • Eine Rechnung ist ein gemäß dem Umsatzsteuergesetz ausgestellter Steuerbeleg über den Gesamtpreis;
  • Die Bestellung ist Ihr verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über den Kauf von Waren mit uns;
  • Ein Benutzerkonto ist ein auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Daten eingerichtetes Konto, das die Speicherung der eingegebenen Daten und die Speicherung der Historie von bestellten Waren und abgeschlossenen Verträgen ermöglicht;
  • Sie sind eine Person, die in unserem E-Shop einkauft und gesetzlich als Käufer bezeichnet wird;
  • Waren sind alles, was Sie im E-Shop kaufen können.
 2. Allgemeine Bestimmungen und Hinweise
  • Der Kauf von Waren ist nur über die Webschnittstelle des E-Shops möglich.
  • Beim Kauf von Waren ist es Ihre Pflicht, uns alle Informationen richtig und wahrheitsgemäß zu machen. Wir werden daher die Informationen, die Sie uns in der Bestellung zur Verfügung gestellt haben , als richtig und wahr ansehen.
  • In unserem E-Shop bieten wir auch Zugang zur Bewertung der Waren durch andere Verbraucher. Wir stellen die Authentizität solcher Bewertungen sicher, indem wir die Bewertungen mit bestimmten Bestellungen verknüpfen, sodass wir im internen System auch die verknüpfte Bestell-ID für jede Bewertung sehen und somit überprüfen und beweisen können, dass die Bewertung von einem echten Verbraucher stammt .
 3. VERTRAGSABSCHLUSS
  • Der Vertragsabschluss mit uns ist nur in tschechischer Sprache möglich.
  • Der Vertragsabschluss erfolgt aus der Ferne über den E-Shop, wobei die Kosten für die Nutzung der Fernkommunikationsmittel von Ihnen getragen werden. Diese Kosten unterscheiden sich jedoch in keiner Weise von dem Grundtarif, den Sie für die Nutzung dieser Ressourcen (also insbesondere für den Internetzugang) zahlen, so dass Sie nicht mit über den Gesamtpreis hinausgehenden Kosten durch uns rechnen müssen . Durch das Absenden der Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Mittel der Fernkommunikation verwenden.
  • Damit wir den Vertrag abschließen können, müssen Sie eine Bestellung im E-Shop erstellen. Dieser Vorschlag muss folgende Angaben enthalten:
   1. Informationen über die gekauften Waren (im E-Shop markieren Sie die Waren, an deren Kauf Sie interessiert sind, mit der Schaltfläche "In den Warenkorb";
   2. Informationen über den Preis, den Versandpreis, die Zahlungsweise des Gesamtpreises und die gewünschte Versandart der Waren; Diese Informationen werden im Rahmen der Erstellung der Bestellung in der Benutzerumgebung des E-Shops eingegeben, während Informationen zu Preis, Versandpreis und Gesamtpreis automatisch auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Warenmethode eingegeben werden Lieferung und Zahlung;
   3. Ihre Identifikations- und Kontaktinformationen, die wir verwenden, um die Lieferung der Waren zu ermöglichen, insbesondere Name, Nachname, Lieferadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
  • Während der Auftragserstellung kann er die Daten bis zur Fertigstellung ändern und prüfen. Nach Kontrolle durch Betätigen des Buttons „ zahlungspflichtig bestellen“ schließen Sie die Bestellung ab. Bevor Sie auf die Schaltfläche klicken, müssen Sie jedoch bestätigen, dass Sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut sind und ihnen zustimmen, da es sonst nicht möglich ist, die Bestellung abzuschließen. Die Checkbox dient der Bestätigung und Einwilligung . Nach Betätigung des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ werden alle ausgefüllten Daten direkt an uns übermittelt.
  • Wir bestätigen Ihre Bestellung so schnell wie möglich, nachdem sie an uns geliefert wurde, mit einer Nachricht, die an Ihre in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Die Bestätigung enthält eine Zusammenfassung der Bestellung und dieser Bedingungen in Form eines Anhangs einer E-Mail-Nachricht. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, d. h. in der der Bestätigungs-E-Mail als Anlage beigefügten Fassung, bilden einen integrierenden Bestandteil des Vertrages. Durch die Bestätigung der Bestellung kommt der Vertrag zwischen uns und Ihnen zustande.
  • Es kann auch Fälle geben, in denen wir Ihre Bestellung nicht bestätigen können. Dies sind insbesondere Situationen, in denen die Waren nicht verfügbar sind oder Fälle, in denen Sie eine größere Anzahl von Waren bestellen, als von unserer Seite erlaubt ist. Wir werden Sie jedoch immer im Voraus über die maximale Anzahl von Waren im E-Shop informieren, so dass es Sie nicht überraschen sollte. Falls wir die Bestellung aus irgendeinem Grund nicht bestätigen können, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein Angebot zum Abschluss des Vertrages in einer gegenüber der Bestellung geänderten Form zusenden. Der Vertrag kommt in diesem Fall mit Ihrer Bestätigung unseres Angebots zustande.
  • Für den Fall, dass im E-Shop oder in der Bestellung ein offensichtlich falscher Preis angegeben ist, sind wir nicht verpflichtet, Ihnen die Waren zu diesem Preis zu liefern, selbst wenn Sie eine Bestellbestätigung erhalten und somit den Vertrag abgeschlossen haben. In einem solchen Fall werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein Angebot zum Abschluss eines neuen Vertrages in einer gegenüber der Bestellung geänderten Form zukommen lassen. In einem solchen Fall kommt der neue Vertrag in dem Moment zustande, in dem Sie unser Angebot bestätigen. Als offensichtlicher Irrtum des Preises gilt beispielsweise, wenn der Preis nicht dem bei anderen Anbietern üblichen Preis entspricht oder eine Angabe fehlt oder fehlt.
  • Im Falle des Vertragsabschlusses sind Sie zur Zahlung des Gesamtpreises verpflichtet.
  • Wenn Sie ein Benutzerkonto eingerichtet haben, können Sie darüber eine Bestellung aufgeben. Auch in einem solchen Fall sind Sie jedoch verpflichtet, die Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Vollständigkeit der vorausgefüllten Daten zu überprüfen. Die Methode zum Erstellen einer Bestellung ist jedoch dieselbe wie bei einem Käufer ohne Benutzerkonto, der Vorteil besteht jedoch darin, dass Sie Ihre Identifikationsdaten nicht wiederholt eingeben müssen.
  • In einigen Fällen gewähren wir Ihnen einen Rabatt für den Kauf von Waren. Um einen Rabatt zu gewähren, müssen Sie die Informationen zu diesem Rabatt in das vorgegebene Feld als Teil des Bestellentwurfs eintragen. Der richtige Rabattcode muss eingegeben werden. Wenn Sie dies tun, werden Ihnen die Waren mit einem Rabatt zur Verfügung gestellt.
 4. Benutzerkonto _
  • Aufgrund Ihrer Registrierung im E-Shop können Sie auf Ihr Benutzerkonto zugreifen.
  • Bei der Registrierung eines Benutzerkontos sind Sie verpflichtet, alle Daten richtig und wahrheitsgemäß anzugeben und bei Änderung zu aktualisieren.
  • Der Zugang zum Benutzerkonto ist durch einen Benutzernamen und ein Passwort gesichert. Es ist Ihre Pflicht, diese Zugangscodes vertraulich zu behandeln und diese Daten niemandem zur Verfügung zu stellen. Bei Missbrauch übernehmen wir keine Verantwortung.
  • Das Benutzerkonto ist persönlich und Sie sind daher nicht berechtigt, Dritten die Nutzung zu gestatten.
  • Ihr Benutzerkonto kündigen , insbesondere wenn es älter als 6 Monate ist Sie nicht verwenden, oder falls Sie gegen Ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung verstoßen.
  • Das Benutzerkonto ist möglicherweise nicht ständig verfügbar, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Wartung von Hard- und Softwareausstattung.
 5. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, EIGENTUMSVORBEHALT
  • Der Preis wird immer im E-Shop, im Bestellentwurf und natürlich im Vertrag angegeben. Im Falle einer Abweichung zwischen dem für die Waren im E-Shop angegebenen Preis und dem im Bestellentwurf angegebenen Preis gilt der im Bestellentwurf angegebene Preis, der immer mit dem Preis im Vertrag identisch ist. Als Teil des Bestellentwurfs wird auch der Preis für den Versand oder die Bedingungen, unter denen der Versand kostenlos ist, angegeben. Bei einigen Produkten ist die maximale Anzahl von Stck. Ein Produkt, das in einer Bestellung bestellt werden kann. Diese Informationen werden in den Details und der Beschreibung des Produkts bereitgestellt.
  • Der Gesamtpreis wird inklusive Mehrwertsteuer angegeben, einschließlich aller gesetzlich festgelegten Gebühren.
  • Wir verlangen von Ihnen den Gesamtpreis nach Vertragsschluss und vor Übergabe der Ware. Sie können den Gesamtpreis auf folgende Weise bezahlen:
   1. Banküberweisung. Wir senden Ihnen Zahlungsinformationen als Teil der Auftragsbestätigung. Bei Zahlung per Banküberweisung ist der Gesamtpreis innerhalb von 3 Werktagen fällig .
   2. Mit Karte online. In einem solchen Fall erfolgt die Zahlung über das Go-Pay-Zahlungsgateway, während die Zahlung den Bedingungen dieses Zahlungsgateways unterliegt, die unter https://www.gopay.com/cs/ verfügbar sind . Bei Online-Kartenzahlung ist der Gesamtpreis innerhalb von maximal 2 Werktagen fällig .
   3. Barzahlung bei Lieferung. In einem solchen Fall erfolgt die Zahlung bei Lieferung der Waren im Gegensatz zur Lieferung der Waren. Bei Zahlung per Nachnahme ist der Gesamtpreis bei Erhalt der Ware fällig.
   4. Bargeld oder Karte im Geschäft zur persönlichen Abholung. Sie können die Ware bar oder mit Karte im Laden bei Abholung in unseren Räumlichkeiten bezahlen - Geschäft in Kostelec nad Labem, TG Masaryka 1148. Bei Bar- oder Kartenzahlung im Laden bei persönlicher Abholung, Der Gesamtpreis ist bei Abholung der Ware zu zahlen.
  • Die Rechnung wird nach Zahlung des Gesamtpreises in elektronischer Form ausgestellt und an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Die Rechnung ist auch im Benutzerkonto verfügbar, wenn Sie sie erstellt haben.
  • Das Eigentum an den Waren geht erst auf Sie über, nachdem Sie den Gesamtpreis bezahlt und die Waren in Empfang genommen haben. Bei Zahlung per Banküberweisung wird der Gesamtpreis durch Gutschrift auf unserem Konto bezahlt, in anderen Fällen wird er zum Zeitpunkt der Zahlung bezahlt.
 6. LIEFERUNG DER WAREN, ÜBERGANG DER GEFAHR VON SACHSCHADEN
  • Ware wird Ihnen innerhalb von 1-3 Werktagen zugesandt und mit der Methode Ihrer Wahl geliefert, Einzelheiten zu den Lieferoptionen finden Sie unter https://www.prohackovani.cz/doprava-a-platby-2/ , und Sie können aus folgenden Optionen wählen:
   1. Persönliche Abholung in unserem Geschäft in Kostelec nad Labem, T.G. Masaryka 1148.
   2. Persönliche Abholung in den Verkaufsstellen Zásilkovna, PPL, Česká pošta;
   3. Lieferung durch Transportunternehmen Česká posta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  • Die Ware kann innerhalb der Tschechischen Republik, der Slowakei und weiteren B, BG, DK, EST, FIN, FR, CRO, IRL, IT, LT, LOT, LUX, HU, DE, NL, PL, PT, AT, ROM, SE, ESP, CH, GB.
  • Die Lieferzeit der Ware hängt immer von ihrer Verfügbarkeit und der gewählten Versandart, von den aktuellen Möglichkeiten des Transportunternehmens und etwaigen Wetterbedingungen sowie von der Zahlungsweise ab. Die in diesen Bedingungen angegebene Zeit ist nur ein Richtwert und kann von der tatsächlichen Lieferzeit abweichen. Bei persönlicher Abholung im Betrieb informieren wir Sie immer per E-Mail über die Möglichkeit der Abholung der Ware.
  • Nach Übernahme der Ware vom Spediteur ist es Ihre Pflicht, die Unversehrtheit der Verpackung der Ware zu überprüfen und im Falle von Mängeln dies dem Spediteur und uns unverzüglich anzuzeigen. Für den Fall, dass ein Mangel an der Verpackung vorliegt, der auf eine unbefugte Handhabung und Eingabe in die Sendung hinweist, sind Sie nicht verpflichtet, die Waren vom Spediteur anzunehmen.
  • Für den Fall, dass Sie Ihre Verpflichtung zur Warenübernahme verletzen, führt dies mit Ausnahme der Fälle gemäß Artikel 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zu einer Verletzung unserer Verpflichtung, Ihnen die Waren zu liefern. Gleichzeitig stellt die Tatsache, dass Sie die Waren nicht annehmen, keinen Rücktritt vom Vertrag zwischen uns und Ihnen dar. In einem solchen Fall sind wir jedoch berechtigt, wegen Ihrer erheblichen Vertragsverletzung vom Vertrag zurückzutreten oder die Waren einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr von 25 CZK/Tag zusteht. Wenn wir uns entscheiden, vom Vertrag zurückzutreten, wird der Widerruf an dem Tag wirksam, an dem wir Ihnen diesen Widerruf zusenden. Der Rücktritt vom Vertrag berührt nicht das Recht auf Erstattung des Preises für Transport und Verpackung oder das Recht auf Ersatz von Schäden und anderen möglichen Kosten, die während der Bearbeitung der Bestellung entstehen, falls diese anfallen.
  • Wenn die Waren aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, wiederholt oder auf andere Weise als im Vertrag vereinbart geliefert werden, sind Sie verpflichtet, uns die mit dieser wiederholten Lieferung verbundenen Kosten zu erstatten. Wir senden Ihnen die Zahlungsdaten zur Zahlung dieser Kosten an Ihre im Vertrag angegebene E-Mail-Adresse und sind 2 Tage nach Zustellung der E-Mail fällig. Bei vereinbarter Nachlieferung der Sendung wird der Preis für Versand und Verpackung in der nachzuliefernden Bestellung angepasst.
  • Gefährliche Schäden an der Ware gehen in dem Moment auf Sie über, in dem Sie sie übernehmen. Für den Fall, dass Sie die Ware nicht übernehmen, mit Ausnahme der Fälle gemäß Artikel 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, geht die Gefahr der Beschädigung der Ware in dem Moment auf Sie über, in dem Sie die Möglichkeit hatten, sie zu übernehmen , aber aus Ihren Gründen haben Sie sie nicht übernommen. Der Übergang der Schadensgefahr auf die Ware bedeutet, dass Sie ab diesem Zeitpunkt alle Folgen tragen, die mit dem Verlust, der Zerstörung, der Beschädigung oder einer etwaigen Verschlechterung der Ware verbunden sind.
  • Für den Fall, dass die Waren im E-Shop nicht als vorrätig aufgeführt waren und eine ungefähre Verfügbarkeit angegeben wurde, werden wir Sie immer informieren, wenn:
   1. außergewöhnliche Unterbrechung der Produktion der Waren, wobei wir Sie immer über den neuen voraussichtlichen Zeitpunkt der Verfügbarkeit oder Informationen darüber informieren, dass die Waren nicht geliefert werden können;
   2. Verzögerung bei der Lieferung von Waren von unserem Lieferanten, während wir Sie immer über die neue voraussichtliche Lieferzeit informieren.
 1. RECHTE AUS DEFEKTER LEISTUNG
  • Wir garantieren, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gemäß Artikel 7 der AGB frei von Mängeln ist, insbesondere wenn die Ware:
   1. der vereinbarten Beschreibung, Art und Menge sowie Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität und sonstigen vereinbarten Eigenschaften entspricht;
   2. für den Zweck geeignet ist, für den Sie es benötigen und dem wir zustimmen;
   3. mit dem vereinbarten Zubehör und einer Gebrauchsanweisung, einschließlich einer Montage- oder Installationsanleitung, geliefert wird;
   4. für den Zweck geeignet ist, für den Waren dieser Art üblicherweise verwendet werden;
   5. Menge, Qualität und sonstige Eigenschaften, einschließlich Haltbarkeit, Funktionalität, Verträglichkeit und Sicherheit, entsprechen den üblichen Eigenschaften von Waren gleicher Art, die Sie vernünftigerweise erwarten können, auch im Hinblick auf öffentliche Äußerungen von uns oder einer anderen Person in derselben Vertragskette , insbesondere durch Werbung oder Kennzeichnung;
   6. wird mit Zubehör geliefert, einschließlich Verpackung, Montageanleitung und anderen Gebrauchsanweisungen, die Sie vernünftigerweise erwarten können; und
   7. der Qualität oder Ausführung des Musters oder der Vorlage entspricht, die Ihnen vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wurde.
  • Rechte und Pflichten in Bezug auf Rechte aus mangelhafter Leistung richten sich nach den einschlägigen allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften (insbesondere den Bestimmungen der §§ 2099 bis 2117 und § 2161 bis 2174b des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dem Gesetz Nr. 634/1992 über den Verbraucherschutz, as geändert).
  • Für den Fall, dass die Ware einen Mangel aufweist, d. h. insbesondere wenn eine der Voraussetzungen gemäß Artikel 1 nicht erfüllt ist, können Sie uns einen solchen Mangel anzeigen und Ihre Rechte aus der mangelhaften Leistung (d. h. die Ware reklamieren) geltend machen, indem Sie uns eine E-Mail senden per E-Mail oder Brief an unsere Adressen, die in unseren Identifikationsdaten aufgeführt sind, oder persönlich unter der Adresse des Geschäftsbetriebs: TG Masaryka 1148, Kostelec nad Labem, 250 63 . Für Beschwerden können Sie unser Beschwerdeverfahren mit der Anwendung Retino nutzen, der Link befindet sich auf unserer Website https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/. Anhand der Bestellnummer und Ihrer E-Mail finden Sie die Bestellung und die einzelnen Positionen Ihrer Bestellung im System. Anschließend wählen Sie die Artikel aus, die Sie reklamieren oder zurücksenden möchten. Die Anwendung führt Sie durch den gesamten Reklamations- und Retourenprozess. Sie werden über das System laufend per E-Mail über den Stand Ihrer Reklamation oder Warenrücksendung informiert.
  • Wenn die Ware mangelhaft ist, haben Sie folgende Rechte:
   1. den Mangel durch Lieferung eines neuen Produkts ohne Mangel oder durch Lieferung eines fehlenden Teils des Produkts zu beseitigen; oder
   2. den Mangel durch Reparatur der Ware zu beseitigen,

es sei denn, die gewählte Methode der Mangelbeseitigung ist unmöglich oder unverhältnismäßig kostspielig im Vergleich zur zweiten Methode, die insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des Mangels, den Wert, den die Ware ohne den Mangel hätte, und die Möglichkeit des Mangels beurteilt wird durch die zweite Methode ohne nennenswerte Schwierigkeiten für Sie entfernt.

 • Wir sind berechtigt, die Mangelbeseitigung zu verweigern, wenn sie unmöglich oder unverhältnismäßig teuer ist, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des Mangels und den Wert, den die Ware ohne den Mangel hätte.
 • Sie haben auch das Recht:
  1. ein angemessener Rabatt vom Preis; oder
  2. Rücktritt vom Vertrag,

wenn:

 1. wir die Mangelbeseitigung verweigern oder nicht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften beseitigen;
 2. der Defekt tritt wiederholt auf,
 3. der Mangel ist eine wesentliche Vertragsverletzung; oder
 4. sich aus unserer Erklärung oder aus den Umständen ergibt, dass der Mangel nicht in angemessener Zeit oder ohne erhebliche Schwierigkeiten für Sie behoben wird.
 • Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn der Mangel der Ware unerheblich ist.
 • Für den Fall, dass Sie den Mangel der Ware selbst verursacht haben, stehen Ihnen keine Rechte aus mangelhafter Leistung zu.
 • Ein Mangel der Ware ist nicht die durch die übliche Verwendung verursachte Abnutzung der Ware oder bei gebrauchten Waren eine dem Umfang der vorherigen Nutzung entsprechende Abnutzung.
 • Bei einer Reklamation stellen wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung aus, aus der hervorgeht:
  1. das Datum, an dem Sie den Anspruch geltend gemacht haben;
  2. was ist der Inhalt der Beschwerde;
  3. welche Methode zur Bearbeitung des Anspruchs Sie benötigen;
  4. Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Auskunftserteilung zur Schadenabwicklung.
 • Wenn wir uns nicht auf eine längere Frist einigen, werden wir innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation die Mängel beseitigen und Ihnen unter den angegebenen Kontaktdaten Informationen zur Bearbeitung der Reklamation zukommen lassen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist können Sie vom Vertrag zurücktreten oder eine angemessene Minderung verlangen.
 • Wir werden Sie per E-Mail über die Bearbeitung der Beschwerde informieren und Ihnen eine Bestätigung über das Datum und die Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde ausstellen. Bei berechtigter Beanstandung haben Sie Anspruch auf Ersatz der entstandenen Kosten. Diese Kosten müssen Sie nachweisen, z.B. durch Quittungen oder Quittungen über den Beförderungspreis. Für den Fall, dass der Mangel durch die Lieferung neuer Waren behoben wurde, sind Sie verpflichtet, die Originalware an uns zurückzusenden, aber die Kosten dieser Rücksendung werden von uns getragen.
 • Wenn Sie Unternehmer sind, müssen Sie den Mangel unverzüglich, nachdem Sie ihn entdecken konnten, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware, anzeigen und rügen.
 • Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie das Recht, innerhalb einer Frist von 24 Monaten ab Erhalt der Ware Rechte aus mangelhafter Leistung im Falle eines Mangels geltend zu machen, der an der Konsumgüterware auftritt.
 1. SHOP-REZENSION
  • Bewertungen des Geschäfts - E-Shops direkt auf den E-Shop-Seiten oder auf den Servern von Google, Facebook, Sezam und Heureka werden auf der Grundlage einer Anfrage nach einer Geschäfts- oder Produktbewertung nach Bearbeitung der Bestellung abgegeben. Bewertungen können anhand des Namens oder der Bestellnummer mit einer Bestellung verknüpft werden.
  • Für die Bewertung an anderen als den unter Punkt 8.1. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich und kann ihre Echtheit nicht beweisen.
 2. Rücktritt vom Vertrag
  • Der Rücktritt vom Vertrag, d. h. die Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen uns und Ihnen von Anfang an, kann aus den in diesem Artikel oder in anderen Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen die Möglichkeit des Rücktritts ausdrücklich vorgesehen ist, angegebenen Gründen und Methoden erfolgen angegeben.
  • Wenn Sie Verbraucher sind, also eine Person, die Waren außerhalb ihrer gewerblichen Tätigkeit kauft, haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten, oder wenn es sich um einen Warenkauf handelt, innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt. Für den Fall, dass wir einen Vertrag abgeschlossen haben, dessen Gegenstand mehrere Waren oder die Lieferung mehrerer Teile der Ware sind, beginnt diese Frist erst mit dem Tag der Lieferung des letzten Stücks oder Teils der Ware zu laufen, und für den Fall , dass wir einen Vertrag abgeschlossen haben, auf dessen Grundlage wir Ihnen die Waren regelmäßig und wiederholt liefern, beginnt mit dem Lieferdatum der ersten Lieferung.
  • Sie können den Vertrag auf nachweisbare Weise widerrufen (insbesondere durch Senden einer E-Mail oder eines Briefes an unsere in unseren Identifikationsdaten aufgeführten Adressen). Für den Widerruf können Sie unser Beschwerdeverfahren mit der Anwendung Retino nutzen, der Link befindet sich auf unserer Website https://www.prohackovani.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/. Anhand der Bestellnummer und Ihrer E-Mail finden Sie die Bestellung und die einzelnen Positionen Ihrer Bestellung im System. Sie wählen dann die Artikel und die Bestellung aus, die Sie zurücksenden möchten. Die Anwendung führt Sie durch den gesamten Retourenprozess. Sie werden über das System laufend per E-Mail über den Status Ihrer Retoure informiert.
  • Auch als Verbraucher können Sie jedoch nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Gegenstand des Vertrages die Erfüllung nach § 1837 BGB ist.
  • Widerrufsfrist gemäß Artikel 2 der AGB gilt als eingehalten, wenn Sie uns innerhalb dieser Frist die Mitteilung über Ihren Widerruf zukommen lassen.
  • Im Falle des Rücktritts vom Vertrag gemäß Artikel 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Sie verpflichtet, die Waren innerhalb von 14 Tagen nach dem Widerruf an uns zurückzusenden und die mit der Rücksendung der Waren an uns verbundenen Kosten zu tragen. Andererseits haben Sie Anspruch auf Erstattung des Versandpreises, jedoch nur in der Höhe, die der von uns angebotenen günstigsten Versandart für die Lieferung der Ware entspricht. Im Falle des Rücktritts aufgrund einer Vertragsverletzung durch uns tragen wir auch die Kosten der Rücksendung der Ware an uns, jedoch wiederum nur bis zur Höhe des Versandpreises, der der günstigsten Versandart der angebotenen Ware entspricht von uns zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren. Senden Sie die Ware nicht per Nachnahme an uns zurück.
  • Im Falle des Rücktritts vom Vertrag wird Ihnen der Preis innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens des Rücktritts auf das Konto zurückerstattet, von dem er gutgeschrieben wurde, oder auf das für den Rücktritt vom Vertrag ausgewählte Konto. Der Betrag wird jedoch erst erstattet, wenn wir die Waren erhalten oder Sie uns gegenüber nachweisen, dass sie an uns zurückgesandt wurden. Bitte senden Sie die Ware sauber, möglichst mit Originalverpackung und Etiketten an uns zurück.
  • Im Falle des Rücktritts vom Vertrag gemäß Artikel 2 der Bedingungen sind Sie uns jedoch für die Wertminderung der Waren verantwortlich, die durch einen nicht notwendigen Umgang mit diesen Waren entstanden ist damit Sie sich mit der Art, den Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren vertraut machen können, d. h. wie Sie die Waren in einem stationären Geschäft kennenlernen würden. Für den Fall, dass wir Ihnen den Gewinn noch nicht zurückgegeben haben, sind wir berechtigt, die Kostenforderung mit Ihrem Anspruch auf Rückgabe des Gewinns zu verrechnen.
  • Wir sind berechtigt, vor Lieferung der Ware an Sie jederzeit vom Vertrag zurückzutreten, wenn objektive Gründe die Unmöglichkeit der Lieferung der Ware (insbesondere Gründe Dritter oder Gründe der Natur) nicht begründen der Ware), auch vor Ablauf der in Art. 6.9 genannten Frist REF _Ref72241394 \r \h  \* MERGEFORMAT . Bedingung. Wir können auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn erkennbar ist, dass Sie bei der Bestellung vorsätzlich unrichtige Angaben gemacht haben oder eine Annahmeverweigerung vorliegt . Anhand der Bestellnummer und Ihrer E-Mail finden Sie die Bestellung und die einzelnen Positionen Ihrer Bestellung im System. Anschließend wählen Sie die Artikel aus, die Sie reklamieren oder zurücksenden möchten. Die Anwendung führt Sie durch den gesamten Reklamations- und Retourenprozess. Sie werden über das System laufend per E-Mail über den Stand Ihrer Reklamation oder Warenrücksendung aus Ihren bisherigen Bestellungen informiert. Beim Kauf von Waren im Rahmen Ihrer gewerblichen Tätigkeit, also als Unternehmer, sind wir jederzeit berechtigt, auch ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.
 3. Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern
  • Im Verhältnis zum Käufer sind wir an keine Verhaltenskodizes im Sinne des § 1826 Abs. 1 lit e) Bürgerliches Gesetzbuch.
  • Verbraucherbeschwerden bearbeiten wir über die elektronische Adresse info@prohackovani.cz . Wir senden Informationen zur Bearbeitung der Reklamation an die E-Mail-Adresse des Käufers.
  • Für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten aus dem Vertrag ist die Tschechische Handelsinspektion zuständig, mit Sitz in Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-Nummer: 000 20 869, Internetadresse: http:/ /www.coi.cz . Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, der Verbraucher ist, aus einem auf elektronischem Weg geschlossenen Kaufvertrag kann die unter der Internetadresse http://ec.europa.eu/consumers/odr befindliche Plattform zur Online-Streitbeilegung genutzt werden.
  • Europäische Verbraucherzentrum Tschechische Republik, mit Sitz in Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Internetadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz ist die Kontaktstelle gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäisches Parlament und Rat vom 21. Mai 2013 zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Verordnung über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) .
 4. Schlussbestimmungen
  • Wenn unser und Ihr Rechtsverhältnis ein internationales Element enthält (z. B. wenn wir Waren außerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik versenden), unterliegt das Verhältnis immer dem Recht der Tschechischen Republik. Wenn Sie Verbraucher sind, berührt diese Vereinbarung jedoch nicht Ihre Rechte aus den gesetzlichen Vorschriften.
  • Die gesamte schriftliche Korrespondenz mit Ihnen werden wir per E-Mail zustellen. Unsere E-Mail-Adresse ist unter Unsere Identifikationsdaten aufgeführt. Wir liefern Korrespondenz an Ihre E-Mail-Adresse, die in der Vereinbarung, im Benutzerkonto oder über die Sie uns kontaktiert haben, angegeben ist.
  • Der Vertrag kann nur aufgrund unserer schriftlichen Zustimmung geändert werden. Wir sind jedoch berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern und zu ergänzen, wobei diese Änderung jedoch keine bereits abgeschlossenen Verträge betrifft, sondern nur Verträge, die nach dem Wirksamwerden dieser Änderung geschlossen werden oder auf der Grundlage des Vertrags, den wir Ihnen liefern sollen mit Waren regelmäßig und wiederholt. Informationen über die Änderung senden wir Ihnen spätestens 14 Tage vor Inkrafttreten der Änderung an Ihre E-Mail-Adresse. Erhalten wir von Ihnen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der Änderungsmitteilung die Kündigung des abgeschlossenen Vertrages für regelmäßige und wiederholte Warenlieferungen, werden die neuen Bedingungen Bestandteil unseres Vertrages und gelten für die nächste Warenlieferung das Datum des Inkrafttretens der Änderung. Die Kündigungsfrist bei Kündigung beträgt 2 Monate .
  • Im Falle höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse (Naturkatastrophen, Pandemie, Betriebsstörungen, Ausfälle von Unterlieferanten etc.) haften wir nicht für Schäden, die durch oder im Zusammenhang mit Fällen höherer Gewalt entstehen und wenn die Höhere Gewalt länger als 10 Tage andauert, haben wir und Sie das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
  • Die Anlage zu den AGB enthält ein Musterformular für eine Reklamation und ein Musterformular für einen Rücktritt vom Vertrag.
  • Der Vertrag einschließlich der AGB wird bei uns in elektronischer Form archiviert, ist Ihnen aber nicht zugänglich. Sie erhalten jedoch immer diese Bedingungen und die Bestellbestätigung mit einer Zusammenfassung der Bestellung per E-Mail und haben daher auch ohne unsere Mitwirkung immer Zugriff auf den Vertrag. Wir empfehlen, die Bestellbestätigung und die AGB immer aufzubewahren.
  • Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 01.2023 .


 

Anhang Nr. 1 - Beschwerdeformular

Adressat: Pro Háčkování s.r.o, Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresse für Reklamationslieferung: Geschäftsadresse: Pro Háčkování s.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63. ( kann auch persönlich geliefert werden)

Eine Beschwerde einreichen

Datum des Vertragsabschlusses:

 

Name und Nachname:

 

Adresse:

 

E-Mail-Addresse:

 

Reklamierte Ware:

 

Beschreibung der Produktmängel:

 

Vorgeschlagene Vorgehensweise zur Bearbeitung der Beschwerde:

 

Gleichzeitig beantrage ich die Ausstellung einer Bestätigung über die Anwendung der Beschwerde, aus der hervorgeht, wann ich dieses Recht ausgeübt habe, welchen Inhalt die Beschwerde hat, welche Art der Bearbeitung der Beschwerde ich benötige, zusammen mit meinen Kontaktdaten zu diesem Zweck Auskunft über die Bearbeitung der Beschwerde zu erteilen.

 

Datum:

Unterschrift:
Anhang Nr. 2 - Vertragsrücktrittsformular

Adressat: Pro Háčkování s.r.o., Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves

Adresse für Reklamationslieferung: Geschäftsadresse: Pro Háčkování s.r.o., T.G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 250 63, Tschechische Republik (an diese Adresse kann die Ware auch persönlich geliefert werden)

Hiermit erkläre ich, dass ich vom Vertrag zurücktrete:

Datum des Vertragsabschlusses:

 

Name und Nachname:

 

Adresse:

 

E-Mail-Addresse:

 

Spezifikationen der vertragsgegenständlichen Waren:

 

So geben Sie das erhaltene Geld zurück oder geben die Bankkontonummer an:

 

 

Wenn der Käufer ein Verbraucher ist, hat er das Recht, wenn er die Ware über den E-Shop von Pro Háčkování s.r.o. www.prohackovani.cz (das „ Unternehmen “) oder ein anderes Fernkommunikationsmittel bestellt hat, außer in den in § 1837 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der jeweils gültigen Fassung, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Vertragsschlusses von einem bereits abgeschlossenen Kaufvertrag zurückzutreten , oder wenn es sich um einen Warenkauf handelt, innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt. Bei einem Vertrag, dessen Gegenstand mehrere Waren oder die Lieferung mehrerer Warenteile sind, beginnt diese Frist erst mit dem Tag der Lieferung des letzten Stücks oder Teils der Ware zu laufen und bei ein Vertrag, aufgrund dessen die Ware regelmäßig und wiederholt ab dem Datum der Lieferung der ersten Lieferung zu liefern ist.

Der Käufer muss das Unternehmen über diesen Widerruf schriftlich an die Adresse des Geschäftssitzes des Unternehmens oder elektronisch an die auf dem Musterformular angegebene E-Mail informieren.

Tritt der Käufer, der Verbraucher ist, vom Kaufvertrag zurück, hat er die von der Firma erhaltene Ware unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Rücktritt vom Kaufvertrag, an die Firma zu übersenden oder zu übergeben.

Wenn der Käufer, der ein Verbraucher ist, vom Kaufvertrag zurücktritt, wird ihm das Unternehmen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt vom Kaufvertrag, alle Mittel (den Kaufpreis der gelieferten Ware) zurückerstatten, einschließlich der Lieferkosten, die er aufgrund der Kaufverträge von ihm erhalten hat, in gleicher Weise. Wenn der Käufer eine andere als die billigste von der Gesellschaft angebotene Art der Warenlieferung gewählt hat, erstattet die Gesellschaft dem Käufer die Kosten der Warenlieferung nur in der Höhe, die der billigsten Art der Warenlieferung entspricht angeboten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, das erhaltene Geld an den Käufer zurückzuzahlen, bis die Ware zurückerhalten ist oder bevor der Käufer nachweist, dass er die Ware an das Unternehmen gesendet hat.

Datum:

Unterschrift: