Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Pro Háčkování s.r.o.

IČ: 06397697

DIČ: CZ06397697

se sídlem: Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, ČR

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281483                        

kontaktní údaje:

email:  info@prohackovani.cz

telefon +420 603848864

www.prohackovani.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.prohackovani.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, bankovní účet číslo 2301282389/2010, IBAN CZ5520100000002301282389 vedený u Fio Bank a.s. pro platby v Kč nebo na bankovní účet prodávajícího, bankovní účet číslo 2801308733/2010, IBAN CZ9420100000002801308733 vedený u Fio Bank a.s. pro platby v EUR.
 • bezhotovostně platební kartou
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek,
 • platební kartou při doručení přepravcem a předání zboží kupujícímu.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.6.2020

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl . zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník")

 

Pro Háčkovaní s.r.o.

IČO: 06397697

DIČ: CZ06397697

so sídlom: Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, ČR

zapísanej u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281483                       

kontaktné údaje:

email: info@prohackovani.cz 

telefón +420 603848864

www.prohackovani.cz

(Ďalej len "predávajúci")

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.prohackovani.cz (ďalej je "internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátiť poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 4. Prípadné zľavy s kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, vykonal ak predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.

zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, bankový účet číslo 2301282389/2010, IBAN CZ5520100000002301282389 vedený v Fio Bank as pre platby v CZK alebo na bankový účet predávajúceho, bankový účet číslo 2801308733/2010, IBAN CZ9420100000002801308733 vedený v Fio Bank a.s. pre platby v EUR .
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
 • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok
 • platobnou kartou pri doručení prepravcom a odovzdania tovaru kupujúcemu.

 

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

10.Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 2. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

14.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10.Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10.Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

11.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.6.2020

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

General Terms and Conditions

 

AND.

Basic provision

 1. These general business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") are issued in accordance with § 1751 et seq . Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter the "Civil Code")

 

Pro Háčkování s.r.o.

ID: 06397697

VAT Nr: CZ06397697

with registered office: Nad Hřištěm 132, 250 63 Nová Ves, Czech Republic

registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 281483                        

contact information:

email: info@prohackovani.cz 

telephone +420 603848864

www.prohackovani.cz

(hereinafter referred to as the "seller")

 

 1. These terms and conditions govern the mutual rights and obligations of the seller and a natural person who enters into a purchase contract outside his business as a consumer or within his business (hereinafter: "buyer") through a web interface located on the website available at www .prohackovani.cz (hereinafter referred to as "online store").
 2. The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of these terms and conditions.
 3. These terms and conditions and the purchase contract are concluded in the Czech langure and in English langure.

 II.

Information on goods and prices

 1. Information about the goods, including the prices of individual goods and their main properties are given for individual goods in the online store catalog. The prices of the goods are stated including value added tax, all related fees and costs for the return of the goods, if the goods cannot, by their nature, be returned by the usual postal route. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the online store. This provision does not preclude the conclusion of a purchase contract under individually agreed conditions.
 2. All presentation of goods placed in the online store catalog is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods.
 3. Information on the costs associated with the packaging and delivery of goods is published in the online store.
 4. Any discounts with the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller agrees otherwise with the buyer.

 

III.

Ordering and concluding a purchase contract

 1. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls), shall be borne by the buyer himself. These costs do not differ from the basic rate.
 2. The buyer orders the goods in the following ways:
 • through his customer account, if he has previously registered in the online store,
 • by filling in the order form without registration.

 

 1. When placing an order, the buyer chooses the goods, the number of pieces of goods, the method of payment and delivery.
 2. Before sending the order, the buyer is allowed to check and change the data he entered in the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the SEND ORDER button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. The condition for the validity of the order is the completion of all mandatory information in the order form and confirmation from the buyer that he has read these terms and conditions.
 3. Immediately after receiving the order, the seller will send the buyer a confirmation of receipt of the order to the email address that the buyer entered when ordering. This confirmation is considered as the conclusion of the contract. Attached to the confirmation are the current business conditions of the seller. The purchase contract is concluded by confirming the order by the seller to the email address of the buyer.
 4. In the event that any of the requirements specified in the order cannot be met by the seller, he will send the amended offer to the buyer's email address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by the buyer's confirmation of acceptance of this offer to the seller to his email address specified in these terms and conditions.
 5. All orders accepted by the seller are binding. The buyer can cancel the order until the buyer receives a notification of receipt of the order by the seller. The buyer can cancel the order by phone to the phone number or email of the seller specified in these terms and conditions.
 6. In the event that there is an obvious technical error on the part of the seller when stating the price of goods in the online store, or during ordering, the seller is not obliged to deliver the goods to the buyer for this clearly incorrect price. The seller informs the buyer of the error without undue delay and sends the amended offer to the buyer to his email address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by a confirmation of acceptance by the buyer to the email address of the seller.

 

IV.

Customer's account

 1. Based on the buyer's registration made in the online store, the buyer can access his customer account. The buyer can order goods from his customer account. The buyer can also order goods without registration.
 2. When registering in the customer's account and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the customer account and when ordering goods are considered correct by the seller.
 3. Access to the customer's account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his customer account. The seller is not responsible for any misuse of the customer account by third parties.
 4. The buyer is not entitled to allow the use of the customer account to third parties.
 5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer no longer uses his user account, or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement and these terms and conditions.
 6. The buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or. necessary maintenance of third party hardware and software.

 

IN.

Payment terms and delivery of goods

 1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay in the following ways:
 • cashless transfer to the seller's bank account, bank account number 2301282389/2010, IBAN CZ5520100000002301282389 kept with Fio Bank as for payments in CZK or to the seller's bank account, bank account number 2801308733/2010, IBAN CZ9420100000002801308733 kept with Fio Bank a.s. for payments in EUR .
 • payment by  credit card
 • cash on delivery upon delivery of goods,
 • in cash upon personal collection at the establishment,
 • in cash or by credit card at the personal collection of consignments
 • payment card upon delivery by the carrier and delivery of the goods to the buyer.
 1. Together with the purchase price, the buyer is obliged to reimburse the seller for the costs associated with the packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise below, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.
 2. In the case of payment in cash, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 5 days of concluding the purchase contract.
 3. In the case of payment through the payment gateway, the buyer follows the instructions of the relevant electronic payment provider.
 4. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's bank account.
 5. The seller does not require any advance payment or other similar payment from the buyer. Payment of the purchase price before sending the goods is not a deposit.
 6. According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online, and in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.
 7. The goods are delivered to the buyer:
 • to the address specified by the buyer in the order
 • by means of a consignment note to the address of the service station designated by the buyer,
 • personal collection at the seller's premises
 1. The choice of delivery method is made during the ordering of goods.
 2. The costs of delivery of goods, depending on the method of dispatch and receipt of goods, are specified in the buyer's order and in the order confirmation by the seller. If the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.
 3. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.
 4. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.
 5. The seller will issue a tax document - invoice to the buyer. The tax document is sent to the buyer's email address.
 6. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price for the goods, including delivery costs, but first by taking over the goods. Liability for accidental destruction, damage or loss of the goods passes to the buyer at the time of receipt of the goods or the moment when the buyer was obliged to take over the goods, but did not do so in violation of the purchase contract.

 

VI.

Withdrawal from the contract

 1. A buyer who has concluded a purchase contract outside his business as a consumer has the right to withdraw from the purchase contract.
 2. The deadline for withdrawal from the contract is 14 days
 • from the date of receipt of the goods,
 • from the day of taking over the last delivery of goods, if the subject of the contract is several types of goods or delivery of several parts
 • from the day of taking over the first delivery of goods, if the subject of the contract is a regular repeated delivery of goods.
 1. Among other things, the buyer cannot withdraw from the purchase contract:
 • the provision of services, if they were fulfilled with his prior express consent before the expiry of the period for withdrawal from the contract and the seller informed the buyer before concluding the contract that in such a case he has no right to withdraw from the contract,
 • on the supply of goods or services, the price of which depends on the fluctuations of the financial market independently of the will of the seller and which may occur during the period for withdrawal from the contract,
 • on the supply of alcoholic beverages, which may be delivered only after thirty days and the price of which depends on fluctuations in the financial market independent of the will of the seller,
 • on the delivery of goods that have been modified according to the wishes of the buyer or for his person,
 • the supply of perishable goods, as well as goods which have been irretrievably mixed with other goods after delivery,
 • delivery of goods in a closed package, which the buyer removed from the package and for hygienic reasons it is not possible to return,
 • the supply of an audio or video recording or a computer program if it has broken their original packaging,
 • delivery of newspapers, periodicals or magazines,
 • delivery of digital content, if it was not delivered on a tangible medium and was delivered with the prior express consent of the buyer before the expiry of the withdrawal period and the seller informed the buyer before concluding the contract that in such a case he has no right to withdraw from the contract,
 • in other cases specified in § 1837 of the Civil Code Czech republic.
 1. In order to comply with the withdrawal period, the buyer must send a statement of withdrawal within the withdrawal period.
 2. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample withdrawal form provided by the seller. Withdrawal from the purchase contract will be sent by the buyer to the email or delivery address of the seller specified in these terms and conditions. The seller will immediately confirm to the buyer the receipt of the form.
 3. The buyer who has withdrawn from the contract is obliged to return the goods to the seller within 14 days of withdrawal from the contract to the seller. The buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to their nature by regular mail.
 4. If the buyer withdraws from the contract, the seller will immediately return, but no later than 14 days from the withdrawal from the contract, all funds, including delivery costs, which he received from him, in the same way. The seller will return the money received to the buyer in another way only if the buyer agrees and if he does not incur additional costs.
 5. If the buyer has chosen other than the cheapest method of delivery of goods offered by the seller, the seller will reimburse the buyer the cost of delivery of goods in the amount corresponding to the cheapest offered method of delivery of goods.
 6. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the funds received to the buyer before the buyer hands over the goods or proves that he sent the goods to the seller.
 7. The buyer must return the goods to the seller undamaged, unworn and uncontaminated and, if possible, in the original packaging. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage caused to the goods against the buyer's right to a refund of the purchase price.
 8. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract due to the sale of stock, unavailability of goods, or when the manufacturer, importer or supplier of goods has interrupted the production or import of goods. The seller immediately informs the buyer via the email address specified in the order and returns within 14 days of notification of withdrawal from the purchase contract all funds, including delivery costs received from him under the contract, in the same way or in the manner specified by the buyer.

 

VII.

Defective performance rights

 1. The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:
 • the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, the characteristics described by the seller or the manufacturer or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of the advertising made by them,
 • the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this kind are usually used,
 • the goods correspond in quality or design to the contracted sample or model, if the quality or design was determined according to the contracted sample or model,
 • the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; and
 • the goods comply with the requirements of legal regulations.
 1. If the defect becomes apparent within six months of receipt of the goods by the buyer, it is considered that the goods were defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt. This provision shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear of the goods caused by their normal use, to second-hand goods to a defect corresponding to the degree of use or wear the goods had when taken over by the buyer, or if this due to the nature of the goods.
 2. In the event of a defect, the buyer may submit a complaint to the seller and request:
 • exchange for new goods,
 • repair of goods,
 • a reasonable discount from the purchase price,
 • withdraw from the contract.
 1. The buyer has the right to withdraw from the contract,
 • if the goods have a substantial defect,
 • if he cannot use the thing properly due to the recurrence of the defect or defects after repair,
 • with a larger number of defects in the goods.
 1. The seller is obliged to accept the complaint in any establishment in which the acceptance of the complaint is possible, or in the registered office or place of business. The seller is obliged to issue to the buyer a written confirmation of when the buyer exercised the right, what is the content of the complaint and what method of handling the complaint the buyer requires, as well as confirmation of the date and method of handling the complaint, including confirmation of repair and duration, or written justification. rejection of the complaint.
 2. The seller or an employee authorized by him will decide on the complaint immediately, in complex cases within three working days. This period does not include the time appropriate to the type of product or service required for a professional assessment of the defect. Complaints, including the elimination of defects, must be settled immediately, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the seller and the buyer agree on a longer period. The expiration of this period in vain is considered a material breach of contract and the buyer has the right to withdraw from the purchase contract. The moment of claim is considered to be the moment when the expression of the will of the buyer (exercise of the right from defective performance) occurs to the seller.
 3. The seller informs the buyer in writing about the result of the complaint.
 4. The right of defective performance does not belong to the buyer, if the buyer knew before taking over the thing that the thing has a defect, or if the buyer caused the defect himself.
 5. In the case of a justified complaint, the buyer has the right to reimbursement of purposefully incurred costs incurred in connection with the complaint. The buyer can exercise this right from the seller within one month after the expiration of the warranty period.
 6. The buyer has the choice of the method of complaint.
 7. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.

 

 

VIII.

Delivery

 1. The Contracting Parties may deliver all written correspondence to each other by electronic mail.
 2. The buyer delivers correspondence to the seller to the email address specified in these terms and conditions. The seller delivers correspondence to the buyer to the email address specified in his customer account or in the order.

 

IX.

Out-of-court dispute resolution

 1. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under a purchase agreement.
 2. European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (the Online Consumer Dispute Resolution Regulation).
 3. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is carried out within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.

 

X.

Final Provisions

 1. All agreements between the seller and the buyer with the laws of the Czech Republic. If the relationship established by the purchase contract contains an international element, then the parties agree that the relationship is governed by the law of the Czech Republic. This does not affect the consumer's rights arising from generally binding legal regulations.
 2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. e) of the Civil Code.
 3. All rights to the seller's website, in particular the copyright to the content, including page layout, photos, films, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to the seller. It is forbidden to copy, modify or otherwise use the website or any part thereof without the consent of the seller.
 4. The seller is not responsible for errors caused by third party interventions in the online store or as a result of its use contrary to its purpose. When using the online store, the buyer may not use procedures that could adversely affect its operation and may not perform any activity that could allow him or third parties to interfere or use the software or other components that make up the online store and use the online store, or its parts or software in such a way that would be contrary to its purpose or purpose.
 5. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.
 6. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.
 7. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.
 8. Attached to the terms and conditions is a sample form for withdrawal from the contract.

 

 

These business conditions take effect on June 20, 2020