Pravidla soutěže o misku na klubíčko ProHáčkování.cz

Pravidla soutěže o misku na klubíčko Proháčkování.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Pro Háčkování s.r.o., T. G. Masaryka 1148, 27713 Kostelec nad Labem IČO 06397697 (dále jako „pořadatel“). Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@prohackovani.cz, +420 603 84 88 64
 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o misku na klubíčko značky Proháčkování, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook/Instagram a nijak s ní nesouvisí
 • společnosti Facebook/Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže musí být alespoň 15 let
 • adresa pro doručování v České republice
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 1. Pošlete nám fotku, kde háčkujete, nebo pletete.
 2. Dejte "to se mi líbí" na soutěžní fotku.
 3. Sledujte náš profil/stránku.

Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31.7. 2024 do 10:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 31.7. 2024 ve 13:00 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící, o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 1 výherce , každý z nich získá tuto výhru: 1x miska na klubíčko značky Proháčkování. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto - napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO si výhru ponechá pořadatel.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje

těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel,

mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — foto zaslané soutěžícím jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců)
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech)
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání)
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
 • kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Kateřina Černochová, info@prohackovani.cz

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.prohackovani.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem
 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.prohackovani.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích 
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly